Internetového obchodu / eshopu spoločnosti REALPLOT s.r.o. 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho. Súčasťou VOP sú aj reklamačné podmienky Predávajúceho.

Pred odoslaním objednávky je Kupujúci vyzvaný na oboznámenie sa s VOP. Odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje súhlas s VOP v celom rozsahu a bez výhrad.

Každá objednávka / kúpna zmluva je uzatvorená v súlade s Obchodným zákonníkom 513/1991 Z.z. v prípade Kupujúceho – právnickej osoby, a Občianskym zákonníkom 40/1964 Z.z. a zákonom 102/2014 Z. z. pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Predávajúci / Dodávateľ tovaru a služieb / Prevádzkovateľ internetového obchodu

Obchodné meno       : REALPLOT s.r.o.

Zapísaná v registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,  Vložka číslo 49128/B

Adresa / Sídlo           : Dvorníky 98, Dvorníky nad Váhom 920 56

IČO                            : 53758323

DIČ                            : 2121506860

IČ DPH                      : SK2121506860

telefón                      : +421 908 599 955

e-mail                       : eshop@realplot.sk

Zodpovedná osoba  : Mário Lütmerding

 

1.
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

1.1 Predávajúci – spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy, koná v rámci predmetu svojho podnikania prostredníctvom internetového obchodu www.realplot.sk.

1.2 Kupujúci – je každý návštevník e-shopu (právnická i fyzická osoba), ktorý v čase uzatvorenia obchodu dovŕšil vek 18 rokov, prostredníctvom internetového obchodu zrealizuje objednávku /uzatvorí kúpnu zmluvu na tovar alebo služby, v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.

1.3 Kupujúci je aj spotrebiteľ. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, tovar alebo služba nie je využívaná na výkon povolania, zamestnania.

1.4 E-shop / internetový obchod – je počítačový systém umiestnený v sieti internet na web stránke www.realplot.sk, ktorý prevádzkuje Predávajúci, s verejným prístupom umožňujúcim objednávanie tovaru alebo služieb.

1.5 Tovar alebo služba – sú všetky produkty alebo služby ponúkané na stránkach e-shopu www.realplot.sk.

1.6 Za písomnú komunikáciu medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa považuje aj elektronická komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu a e-mailovej komunikácie.

2.
Objednávka

2.1 Kupujúci si objednáva tovar a služby vložením do košíka v e-shope Predávajúceho na webovej stránke www.realplot.sk a odoslaním formulárovej objednávky Predávajúcemu s povinnosťou platby. Pre korektné vybavenie objednávky je Kupujúci povinný vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si spôsob dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby z možností navrhnutých Predávajúcim.

2.2 Súčasťou objednávky je oboznámenie Kupujúceho so skutočnosťou, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru alebo služby.

2.3 Objednávku / kúpnu zmluvu môže uzatvoriť iba osoba staršia ako 18 rokov.

2.4 Kupujúci zaslaním objednávky a zaškrtnutím políčka súhlasu s Obchodnými a reklamačnými podmienkami Predávajúceho súhlasí so znením Obchodných podmienok, vrátane reklamačných podmienok Predávajúceho, ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda je svojou objednávkou viazaný, o. i. k zaplateniu kúpnej ceny za objednaný tovar alebo službu.

2.5 Kupujúci sa zaväzuje úplne a pravdivo vyplniť objednávkový formulár a zodpovedá za ich správnosť.

2.6 Po odoslaní objednávky Predávajúcemu je automaticky vygenerovaný e-mail s predmetom „Potvrdenie prijatia objednávky“, ktorý je potvrdením prijatia objednávky e-shopom, kde sú zhrnuté informácie potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predávajúcim. Tento e-mail má len informatívny charakter za účelom upovedomenia Kupujúceho o doručení jeho objednávky Predávajúcemu. Automaticky vygenerovaný e-mail s predmetom „Potvrdenie prijatia objednávky“ nie je záväzným akceptovaním objednávky Predávajúcim v zmysle článku III týchto Obchodných podmienok.

2.7 Na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú uviedol v odoslanej objednávke Predávajúcemu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa jeho objednávky.

2.8 Každý z ponúkaných tovarov obsahuje okrem opisu tovaru (hlavné vlastnosti tovaru). Hlavnými vlastnosťami tovaru sú rozmery, farba a prípadné príslušenstvo ktoré tovar už obsahuje.

2.9 Všetky ceny za jednotlivé produkty v internetovom obchode sú uvedené vrátane 20% DPH v súlade s platnou legislatívou SR. Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou fakturovanou cenou s daňou môže byť spôsobený zaokrúhlením. Ceny za jednotlivé produkty nezahŕňajú náklady na dopravu, poštovné a balné.

2.10 V prípade, ak si Kupujúci objedná tovar, ktorý nemá Predávajúci na skladom a tento tovar bude objednávaný u dodávateľa Predávajúceho osobitne pre Kupujúceho, je Kupujúci povinný zaplatiť zálohu vo výške 50% z ceny tovaru. Predávajúci je povinný Kupujúceho na túto skutočnosť upozorniť a postupovať pred akceptovaním objednávky podľa tohto článku, najmä bodu 1 a 3. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy na takýto tovar, nemožno od zmluvy odstúpiť. Ak Kupujúci neprevezme tovar, pričom sa jedná o tovar, pri ktorom podľa ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. nie je možné učiniť odstúpenie od zmluvy, zaplatená záloha sa ponechá v zálohe u Predávajúceho do doby, pokiaľ Kupujúci nevyplatí celú kúpnu cenu a zároveň si tovar neprevezme.

2.11 Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy sa považuje za akceptovaný zaslaním potvrdzujúcej správy v elektronickej forme o prijatí objednávky Kupujúcemu.

3.
Práva a povinnosti Predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný dodať, na základe objednávky Kupujúceho, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zabaliť ho, alebo vybaviť spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky príslušné doklady.

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

3.3 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, v prípade ak nemá objednaný tovar k dispozícii a nevie ho ani žiadnym spôsobom zabezpečiť. Kupujúci v takomto prípade nemá nárok na náhradu škody.

4.
Práva a povinnosti Kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru. Kupujúci je povinný nepoškodzovať dobré meno Predávajúceho.
4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami podľa záväznej objednávky.

4.3 Kupujúci môže bezplatne stornovať objednávku do 3 hodín v pracovných dňoch a do 8 hodín počas víkendu, od odoslania objednávky písomnou formou. Odstúpenie od zmluvy musí byť riadne doručené Predávajúcemu písomne / elektronicky na eshop@realplot.sk. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať údaje Kupujúceho – meno, priezvisko, adresu, email a telefónny kontakt, číslo objednávky. O zrušení objednávky je Predávajúci informovať Kupujúceho písomne / elektronicky na kontakt uvedený Kupujúcim.

4.4 V prípade ak je kupujúci právnická osoba, prípadne fyzická osoba podnikateľ, musia byť vyplnené údaje firmy ako je sídlo, IČO, IČ DPH.

4.5 Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí riadne skontrolovať a prípadné poškodenia ihneď oznámiť, zdokumentovať Predávajúcemu. Neskoršie hlásenia o poškodení nemusí predávajúci akceptovať.

4.6 Kupujúci je povinný nahradiť náklady na dodanie tovaru aj vtedy, ak odmietne prevziať riadne objednaný a doručený tovar, ktorý nemá žiadne vady.

5.
Dodacie podmienky

5.1 Náklady na dopravu, poštovné a balné budú pripočítané k celkovej kúpnej cene v závislosti od spôsobu platby a spôsobu doručenia tovaru zvoleného Kupujúcim, v prípade dopravy od veľkosti, váhy tovaru a počtu kilometrov od Predávajúceho na adresu dodania.

5.2 Predávajúci je povinný spracovať objednávku a dodať Kupujúcemu tovar, ktorý je skladom najneskôr do 30 dní od akceptovania objednávky Predávajúcim. Napriek takto stanovenej dodacej lehote sa Predávajúci snaží expedovať tovar podľa svojich kapacitných možností v čo najkratšom čase, v priebehu niekoľkých pracovných dní. O presnom dni expedície tovaru Predávajúci Kupujúceho informuje e-mailom.

5.3 V prípade, ak tovar nebude skladom alebo bude vypredaný, dodacia lehota nebude 30 dní od akceptovania objednávky Kupujúceho Predávajúcim, ale bude s Kupujúcim individuálne dohodnutá e-mailom alebo telefonicky.

5.4 V prípade ak si Kupujúci objedná aj montáž tovaru, dodanie bude dohodnuté individuálne, podľa plánu montáží Predávajúceho.

5.5 Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, Predávajúci o tejto skutočnosti informuje Kupujúceho spolu s možnosťami čiastočných dodávok tovaru.

5.6 Súčasťou balenia je daňový doklad a ostatné potrebné dokumenty k tovaru alebo službe. Prípadne tieto dokumenty môže Predávajúci zaslať Kupujúcemu elektronicky /emailom.

5.7 V prípade, ak Predávajúci alebo kuriér dopraví tovar Kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru, prípade dodací list. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

5.8 Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar, vrátane obalu pri jeho prevzatí od Predávajúceho alebo od kuriéra (ďalej v tomto bode ako „dopravca“). V prípade, ak Kupujúci pri preberaní tovaru zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí Kupujúcim je Kupujúci povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže Predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru tovar vymeniť.

5.9 Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky.

5.10 Kupujúci je povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu pred prvým použitím tovaru a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Návod na použitie tovaru predávajúceho je na web stránke predávajúceho www.realplot.sk.

5.11 Dodanie tovaru Kupujúcemu je možné realizovať nasledovným spôsobom, v závislosti od podmienok doručenia tretích strán

– Doručenie prostredníctvom výdajných miest packeta.sk
– Doručenie prostredníctvom kuriéra
– Doručenie vlastným rozvozom
– Doručenie prostredníctvom prepravnej spoločnosti – nadrozmerný tovar
– Osobný odber Dvorníky 98, 920 56 po telefonickom dohovore

5.12 Spôsob doručenia určuje Predávajúci vzhľadom na rozmery a povahu tovaru.

5.13 Doručenie kuriérom, dopravnou spoločnosťou, alebo packeta s doručením do dvoch pracovných dní od expedície z nášho skladu, bude Kupujúci o termíne dodania tovaru vopred informovaný.

5.14 V prípade, ak tovar nebude možné doručiť kuriérom, dopravnou spoločnosťou, alebo packeta bude kupujúcemu telefonicky alebo e-mailom navrhnutá zmena spôsobu doručenia tovaru.

5.15 Reklamácie za prípadné nedodanie tovaru zavinené kuriérom, dopravnou spoločnosťou, alebo packeta, alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné uplatňovať priamo u kuriéra. Poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

5.16 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérom, dopravnou spoločnosťou, alebo packeta, prípadne uvedením nesprávnej adresy dodania Kupujúcim

5.17 Doručenie vlastnou dopravou Predávajúceho z nášho skladu:
V prípade doručovania tovaru predávajúcim (jeho vlastnou dopravou) bude kupujúci o termíne dodania tovaru vopred informovaný.

5.18 Osobný odber je možný do 8 dní od potvrdenia objednávky. V prípade nevyzdvihnutia objednávky včas je predávajúci účtovať poplatok za uskladnenie.

6.
Platobné podmienky

6.1 Platbu je možné zrealizovať dobierkou, v hotovosti, prevodom na účet alebo platobnou kartou.

6.2 Kúpna cena je splatná najneskôr pri dodaní tovaru Kupujúcemu, pričom jej úplné zaplatenie je podmienkou pre vydanie tovaru Kupujúcemu. Ak Kupujúci kúpnu cenu nezaplatí, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

6.3 Pri platbe na dobierku je Kupujúci pri odovzdávaní tovaru zaplatiť doručujúcemu cenu tovaru + dopravné + poplatok za platbu na dobierku (t.j. cenu za doručenie tovaru). Cena za takýto spôsob platby je 1,20 €, o túto sumu bude navýšená kúpna cena s dopravným.

6.4 Cena za doručenie kuriérom, dopravnou spoločnosťou, alebo packeta je vypočítaná na základe platných cenníkov doručovacích spoločností. Konečná cena za doručenie tovaru kuriérom bude kupujúcemu oznámená vopred telefonicky, alebo e-mailom.

6.5 Cena za doručenie tovaru Predávajúcim vlastnou dopravou je 30 € za nákup do 300 € (*podrobné podmienky termínu dopravy a cien dopravy nájdete v sekcii doprava) a táto cena za doručenie bude pripočítaná k cene za tovar.

6.6 Ak je súčasťou objednávky podhrabová doska, cena dopravy bude vypočítaná individuálne a Kupujúci bude o jej výške informovaný telefonický alebo e-mailom.

6.7 Ak suma objednávky presiahne 300 €, predávajúci nebude účtovať kupujúcemu prepravné okrem prípadu, ak je osobitne určená cena dopravy, alebo v prípade podhrabovej dosky.

6.8 V prípade platby kartou, alebo prevodom na účet bude tovar expedovaný zo skladu až po pripísaní platby na účet Predávajúceho.

6.9 V prípade platby prevodom na účet musí Kupujúci počkať na faktúru, ktorú mu vystaví Predávajúci. Pre správne spárovanie platby je nevyhnutné zadať variabilný symbol t.j. číslo faktúry.

7.
Prevod vlastníckeho práva

7.1 Vlastnícke právo k tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až momentom úplného zaplatenia ceny za dodávku.

8.
Odstúpenie od zmluvy, práva spotrebiteľa

8.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

8.2 Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď Kupujúci prevezme tovar.

8.3 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.4 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy doručiť v písomnej forme zaslanej na adresu sídla Predávajúceho alebo e-mailom na adresu: eshop@realplot.sk. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť vzorový formulár.

8.5 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty a tovar do tej doby riadne vrátený / doručený Predávajúcemu.

8.6 Pri odstúpení od zmluvy Kupujúci znáša všetky náklady na vrátenie tovaru.

8.7 Pri odstúpení od zmluvy Kupujúcim sa ruší od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil.

8.8 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa zakúpenia zaslať tovar späť na adresu sídla Predávajúceho alebo ho odovzdať Predávajúcemu osobne na vlastné náklady. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

8.9 Tovar nie je možné vrátiť formou dobierky.

8.10 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a vrátenia tovaru, vrátiť Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom pri svojej platbe.

8.11 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ má právo dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe vrátenia platby, pričom Kupujúcemu, môžu byť účtované poplatky ktoré budú vyrúbené Predávajúcemu treťou stranou.

8.12 Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

8.13 Kupujúci zodpovedá za zníženie kvality hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebné na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

8.14 Ustanovenia o Odstúpení od zmluvy týchto VOP výslovne platia len pre subjekty spĺňajúce definíciu Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

9.
Vrátenie tovaru

9.1 Tovar je možné vrátiť v prípade, ak bol dodaný iný druh tovaru a alebo v inom množstve ako si Kupujúci objednal. Vo vyššie uvedenom prípade Predávajúci dodá Kupujúcemu chýbajúci tovar v príslušnom množstve alebo zamení chybne dodaný tovar v náhradnom termíne, prípadne môže Kupujúci na základe dohody požadovať od Predávajúceho vrátenie uhradenej ceny za nedodaný tovar v príslušnej kvalite a kvantite.

9.2 Tovar sa vracia nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale spolu s dokladom o kúpe, dodacím listom a označením, že ide o vrátenie tovaru na adresu REALPLOT s .r. o., Dvorníky 98, 920 56 Dvorníky.

9.3 Kupujúci vracia tovar Predávajúcemu na vlastné náklady.

9.4 Tovar nie je možné vrátiť, ak bol ochranný obal po dodaní Kupujúcemu porušený.

9.5 Kupujúci týmto berie na vedomie, že Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku.

9.6 Predávajúci sa zaväzuje vrátiť cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru.

9.7 Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.

9.8 V prípade ak Kupujúci kúpil tovar osobne u Predávajúceho nevzťahuje sa ne neho možnosť 14 dňovej lehoty na vrátenie tovaru bez udania dôvodu.

9.9 Toto právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť v prípadoch uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 Zákona, napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru, tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.

9.10 Kupujúci / Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

10.
Zodpovednosť za vady

10.1 Zodpovednosť za vady je upravená v Reklamačnom poriadku, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho.

11.
Alternatívne riešenie sporov

11.1 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu.

11.2 Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej doručenia, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.

11.3 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

11.4 Vzťahy neupravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

12.
Ochrana osobných údajov

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a emailovú adresu.

12.3 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. §7 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

12.4 Kupujúci zároveň poskytuje Predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

12.5 Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

12.6 Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu Predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách Predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti Kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

13.
Záverečné ustanovenia

13.1 Všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

13.2 Orgán dozoru v zmysle Zákona je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 033/321 25 27.

13.3 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

13.4 Povinnosť písomného oznámenia zmien VOP si predávajúci splní ich umiestnením na internetovej stránke Prevádzkovateľa internetového obchodu a ich zverejnením sa stávajú platné a účinné.

13.5 Prednosť pred VOP majú zákonné ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou Zmluvných strán a dojednania uvedené v prípadnej písomnej zmluve medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ak je takáto zmluva uzavretá). V prípade rozporu medzi VOP a zákonnými ustanoveniami, od ktorých sa možno odchýliť dohodou zmluvných strán, majú prednosť VOP.

13.6 Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

13.7 Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, taktiež sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

13.8 Tieto všeobecné obchodné podmienky, vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.01.2022.